Bolig- og Planstyrelsen

Om os

Bolig- og Planstyrelsen hører under Indenrigs- og Boligministeriet. Vi har ansvar for en bred vifte af opgaver inden for bl.a. bolig-, bygge-, plan- og landdistriktsområdet. Vi bidrager til at udvikle et sammenhængende Danmark med muligheder og udvikling i land og by, et velfungerende boligmarked og et sikkert, effektivt og bæredygtigt byggeri.

  Organisationsdiagram

  Organisation

  Få overblik over vores organisation, ledelse og ansvarsområder.

  Se organisationsdiagram

  Job

  Job

  Vil du være med til at gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark?

  Se ledige stillinger

  Kontakt os

  Kontakt os

  Ønsker du at kontakte Bolig- og Planstyrelsen?

  Se kontaktoplysninger

  Information

  Information om hjemmesiden

  Bolig- og Planstyrelsen blev oprettet 21. januar 2021. Vi arbejder på at etablere en hjemmeside med mere fyldestgørende information om vores arbejdsområder.

  Arbejdsområder

  Fire overordnede arbejdsområder udgør grundpillerne i arbejdet for at gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark:

  • Planloven, sommerhusloven mv. skal sikre en helhedsorienteret planlægning for anvendelsen af landets arealer, hvor de forskellige arealinteresser afvejes og tilgodeses. Vores administration og udvikling af planloven sigter mod at give borgere, kommuner og virksomheder gode rammer for at skabe lokal udvikling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

  • Landdistrikterne og de små øsamfund skal være attraktive at bo og leve i. Vores administration af den nationale landdistriktspulje og EU-ordningerne LAG og FLAG støtter aktiviteter, der fremmer erhvervsudvikling og gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

  • Byggeriet skal være effektivt, sikkert og bæredygtigt. Med særligt byggeloven og bygningsreglementet arbejder styrelsen for, at bygherrer og byggebranchens virksomheder opfører og renoverer bygninger, der er sunde, sikre, klimavenlige og til at betale.

  • Boligmarkedet skal være i balance i hele Danmark. Vi arbejder med udvikling, effektivisering og regulering af den almene boligsektor. Det gør vi for at sikre blandede by- og boligområder med gode boliger i hele landet, som er til at betale for både unge, ældre og familier. Vi bidrager også til nedbrydning af parallelsamfund ved fx monitorering, analyser og opfølgning på udviklingsplanerne for særligt udsatte boligområder.

  Vi har desuden ansvar for en række opgaver i relation til Christianiaområdet. Opgaverne består i at varetage statens ejerskab til bygninger og arealer på området og sikre udvikling, implementering og overholdelse af aftaler mellem staten og Fonden Fristaden Christiania med henblik på fortsat udvikling af området. 

  Foruden ovenstående varetager vi en række opgaver for Indenrigs- og Boligministeriets demokratiområde. Det drejer sig blandt andet om en pulje til medfinansiering af etablering af ladestandere i boligforeninger, administrationen af en ansøgningspulje til valgbusser som brevstemmesteder og en ansøgningspulje til borgerrådgivning.

  Hjemmesider

  Vi arbejder inden for områderne:

  • Planlægning
  • Udvikling af landdistrikter
  • Byggeri
  • Boligmarked

  Vores information er fordelt på en række hjemmesider -  se hvilke her:

  Nyheder