Værdier og styringsredskaber

For at understøtte en kompetent, effektiv og sikker drift på tværs af styrelsen, har vi værdier for vores ledelse og fælles værdier for alle i styrelsen.

Ledelsesværdierne udtrykker den måde, styrelsens chefer ønsker at være ledere på, og som vi løbende evaluerer, om efterleves.

Styrelsesværdierne er pejlemærker for god adfærd og udtrykker de forventninger, vi har til hinanden for at skabe en god arbejdsplads som afsæt for at nå styrelsens faglige mål.

Dertil kommer en række mere formelle styringsredskaber, hvor vi i styrelsen arbejder med fire overordnede:

 • Resultatplan
 • Risikostyring
 • Opgave- og projektstyring
 • Kompetencestrategi

 

Ledelsesværdier

Styrelsens ledelsesværdier har til formål at være ledelsens pejlemærker for god ledelse og det grundlag, ledelsen handler efter og holdes op imod. Ledelsesværdierne skal også understøtte, at vi er en organisation med én fælles ledelse, der understøtter styrelsens strategi samt guide lederne i samarbejdet med vores omverden.

 • Ansvarlighed
 • Ordentlighed
 • Tillid
 • Åbenhed
 • Resultatorienteret

 

Styrelsesværdier

Styrelsesværdierne er pejlemærker for god adfærd for alle medarbejdere i styrelsen og skal understøtte, at vi er en attraktiv arbejdsplads, der arbejder med høj kvalitet og resultatskabelse.

 • Vores resultater gør en forskel
 • Vi er troværdige og ordentlige
 • Vi deler viden og spiller hinanden gode
 • Vi er forudseende og udviklingsorienterede
 • Vi skaber sammen en god arbejdsplads

 

Styringsredskaber

Resultatplan
Resultatplanen indgås årligt mellem styrelsens direktør og ministeriets departementschef og indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål for styrelsen samt en række økonomiske og administrative mål, der er tværgående for institutionerne under Indenrigs- og Boligministeriet. Resultatplanen er et centralt styringsdokument for direktionen. Der følges månedligt op på resultatplanen, herunder udarbejdes ledelsesinformation for de administrative og økonomiske mål. Resultatplanen kan læses her: I. Resultatplan 2022 Bolig- og Planstyrelsen.pdf

Risikostyring
Der udarbejdes årligt en risikoafdækning, som et væsentligt ledelsesredskab til opnåelse og fastholdelse af sikker drift. Identificerede risici scores på konsekvens og sandsynlighed, og der igangsættes i relevant omfang en handlingsplan. Der evalueres månedligt på risikostyringen.

Opgave- og projektstyring
Der udarbejdes ved årsskiftet en opgaveoversigt i hvert kontor, der opdateres kvartalsvis og drøftes mellem kontorchefen og direktionen. For større organisatoriske eller faglige projekter udarbejdes projektbeskrivelse i henhold til styrelsens projektstyring. Opgaveoversigten udgør et væsentlig prioriteringsdokument, herunder for den løbende tværgående ressourceallokering.

Kompetencestrategi
Det er afgørende for styrelsens opgavevaretagelse, at vi løbende udvikler og kan tiltrække de nødvendige kompetencer, og at der er god trivsel i styrelsen. Det er derfor en helt central ledelsesopgave at have fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. Der udarbejdes årligt en kompetencestrategi, der vil sigte mod at identificere de kompetencer, der løbende skal udvikles og tiltrækkes. Kompetencestrategien evalueres halvårligt.

Der gennemføres ligeledes årlige medarbejderudviklings-samtaler, hvor der bl.a. er fokus på den enkelte medarbejders udviklingsbehov og –ønsker, ligesom der løbende gennemføres trivselsmålinger, arbejdspladsvurderinger mv. Som led i kompetencestrategien afvikles løbende faglige kurser og seminarer.