Kerneopgaver og strategiske målsætninger

Fire overordnede arbejdsområder udgør grundpillerne i arbejdet for at gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark.

 

  Boligøkonomi, almene boliger og byfornyelse

  Vi arbejder med regulering, effektivisering og udvikling af den almene boligsektor, by- og landsbyfornyelse samt økonomiske analyser og udvikling af boligmarkedet.

  Vi arbejder for by- og boligområder med gode boliger i hele landet og et gennemsigtigt og effektivt boligmarked.

   

  Byggeri

  Vi arbejder med regulering og udvikling af byggesektoren med afsæt i byggeloven og bygningsreglementet, de europæiske rammevilkår og nordisk samarbejde.

  Vi arbejder for et bæredygtigt og sikkert byggeri og en effektiv byggesektor.

   

  Fysisk planlægning og byudvikling

  Vi arbejder med regulering af udviklingsmulighederne i by og land, landsplanlægning, digitalisering af den fysiske planlægning og fører tilsyn med afsæt i bl.a. planloven og sommerhusloven.

  Vi arbejder for et sammenhængende Danmark, hvor borgere, virksomheder og kommuner har gode rammer for at skabe lokal udvikling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

   

  Landdistriktsudvikling

  Vi arbejder med udvikling af landdistrikterne og de små øsamfund bl.a. med afsæt i den nationale landdistriktspulje og EU’s landdistriktsprogram.

  Vi arbejder for, at det er attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne og på småøerne.