Høring om krav i BR18 om livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning og CO2-grænseværdi

I marts 2021 blev der indgået politisk aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri. Aftalen betyder, at der pr. januar 2023 indføres krav i bygningsreglementet om beregning af bygningers klimapåvirkning (LCA livscyklusvurdering). Samtidig fastsættes et loft for, hvor meget CO2 en ny bygning må udlede. Det er disse krav, der nu sendes i høring.

Kravene indføres i bygningsreglementet på samme vis som de tekniske krav til fx energi og sundhed. 

Kravet om at opgøre klimapåvirkningen skal synliggøre, hvordan en bygning igennem sin levetid påvirker klimaet, når der ses på den samlede livscyklus fra design og drift. Kravet skal motivere og understøtte den enkelte bygherre til at træffe klimabevidste valg for sit byggeri, så den samlede udledning fra byggeriet nedbringes til gavn for Danmarks samlede udledning af CO2.

Konkret indebærer kravet, at der for alt nybyggeri uanset størrelse skal foretages en beregning af byggeriets påvirkning af klimaet. Er bygningen større end 1000 m2 må den desuden maksimalt udlede 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. Endvidere indføres en såkaldt lavemissionsklasse på 8 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.  

 

Høring og webinar

De nærmere krav fremgår af det udkast til bestemmelser, der netop er sendt i høring. Bestemmelserne indføres i bygningsreglementet og træder i kraft januar 2023. 

Høringen finder sted fra den 22. april 2022 til den 22. maj 2022. Som led i høringen afholder Bolig- og Planstyrelsen et åbent webinar, hvor udkastet til de nye bestemmelser vil blive gennemgået. Webinaret afholdes den 3. maj 2022 kl. 10-12 på Teams, og kan tilgås på dagen via nedenstående link. Tilmelding er ikke nødvendig.

Efter høringen skal de nye bestemmelser notificeres til EU, før de kan træde i kraft. Notificeringen finder sted fra juni til september 2022.

Der er adgang til høringsmaterialet via Høringsportalen.

Læs mere om grundlaget for de nye regler i den politiske aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri på Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside.