Organisation

Sidst opdateret 02/06/2022
Bolig- og Planstyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og Boligministeriet med ca. 180 medarbejdere på vores kontorer i København og Nykøbing Falster.

Om organisationen

Sidst opdateret 14/12/2022
Bolig- og Planstyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og Boligministeriet med ca. 180 medarbejdere på vores kontorer i København og Nykøbing Falster.

Vi har ansvar for en bred vifte af opgaver inden for blandt andet bolig-, bygge-, plan- og landdistriktsområdet, hvor vi bidrager til et sammenhængende Danmark med muligheder og udvikling i land og by, et velfungerende boligmarked og et sikkert, effektivt og bæredygtigt byggeri. Vi har desuden ansvar for en række opgaver i relation til Christiania-området.

Nedenfor finder du styrelsens organisationsdiagram.

Centre i styrelsen

Sidst opdateret 02/06/2022
Bolig- og Planstyrelsen er opdelt i de fire centre Bolig, Byggeri, Landdistriktsudvikling og Plan. Dertil kommer desuden et Center for Organisation.

Centre

Bolig er delt op i de to fagområder Boliger & byfornyelse og Boligøkonomi & analyse.

 

Inden for boligområdet arbejder vi med udvikling, effektivisering og regulering af den almene boligsektor. Det gør vi for at sikre blandede by- og boligområder med gode boliger i hele landet, som er til at betale for både unge, ældre og familier. Vi bidrager også til nedbrydning af parallelsamfund ved fx monitorering, analyser og opfølgning på udviklingsplanerne for særligt udsatte boligområder.

Byggeri er delt op i de to fagområder Sikkerhed & effektiv byggesagsregulering og Bæredygtighed, energi & sundhed.

 

Byggeriet skal være effektivt, sikkert og bæredygtigt. Med særligt byggeloven og bygningsreglementet arbejder styrelsens byggerikontorer for, at bygherrer og byggebranchens virksomheder opfører og renoverer bygninger, der er sunde, sikre, klimavenlige og til at betale.

Landdistriktsudvikling sidder i Nykøbing Falster og består af de to fagområder Landdistriktsudvikling og Landdistriktstilskud.

 

Landdistrikterne og de små øsamfund skal være attraktive at bo og leve i. Vores administration af den nationale landdistriktspulje og EU-ordningerne LAG og FLAG støtter aktiviteter, der fremmer erhvervsudvikling og gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

Plan består af de to fagområder Plantilsyn, plandata & fritidsboliger og Landsplanlægning & byudvikling.

 

Planloven, sommerhusloven mv. skal sikre en helhedsorienteret planlægning for anvendelsen af landets arealer, hvor de forskellige arealinteresser afvejes og tilgodeses. Vores administration og udvikling af planloven sigter mod at give borgere, kommuner og virksomheder gode rammer for at skabe lokal udvikling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

Center for Organisation består af de tre fagområder Administration, Økonomi og Jura. Administration er yderligere opdelt i funktionerne HR, IT og Ledelsessekretariat.

 

Center for Organisation er støttefunktion for de andre centre og har desuden ansvar for ledelsesbetjening, herunder at direktion og chefer har det bedst mulige grundlag for at varetage den tværgående styring og udvikling af Bolig- og Planstyrelsen. 

Kerneopgaver og strategiske målsætninger

Sidst opdateret 02/06/2022
Fire overordnede arbejdsområder udgør grundpillerne i arbejdet for at gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark.

Boligøkonomi, almene boliger og byfornyelse
Vi arbejder med regulering, effektivisering og udvikling af den almene boligsektor, by- og landsbyfornyelse samt økonomiske analyser og udvikling af boligmarkedet.

Vi arbejder for by- og boligområder med gode boliger i hele landet og et gennemsigtigt og effektivt boligmarked.

 

Byggeri
Vi arbejder med regulering og udvikling af byggesektoren med afsæt i byggeloven og bygningsreglementet, de europæiske rammevilkår og nordisk samarbejde.

Vi arbejder for et bæredygtigt og sikkert byggeri og en effektiv byggesektor.

 

Fysisk planlægning og byudvikling
Vi arbejder med regulering af udviklingsmulighederne i by og land, landsplanlægning, digitalisering af den fysiske planlægning og fører tilsyn med afsæt i blandt andet planloven og sommerhusloven.

Vi arbejder for et sammenhængende Danmark, hvor borgere, virksomheder og kommuner har gode rammer for at skabe lokal udvikling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

 

Landdistriktsudvikling
Vi arbejder med udvikling af landdistrikterne og de små øsamfund blandt andet med afsæt i den nationale landdistriktspulje og EU’s landdistriktsprogram.

Vi arbejder for, at det er attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne og på småøerne.

Værdier

Sidst opdateret 02/06/2022
For at understøtte en kompetent, effektiv og sikker drift på tværs af styrelsen, har vi værdier for vores ledelse og fælles værdier for alle i styrelsen.

Ledelsesværdierne udtrykker den måde, styrelsens chefer ønsker at være ledere på, og som vi løbende evaluerer, om efterleves.

 

Styrelsesværdierne er pejlemærker for god adfærd og udtrykker de forventninger, vi har til hinanden for at skabe en god arbejdsplads som afsæt for at nå styrelsens faglige mål.

 

Dertil kommer en række mere formelle styringsredskaber, hvor vi i styrelsen arbejder med fire overordnede:

 

 • Resultatplan
 • Risikostyring
 • Opgave- og projektstyring
 • Kompetencestrategi

 

Ledelsesværdier
Styrelsens ledelsesværdier har til formål at være ledelsens pejlemærker for god ledelse og det grundlag, ledelsen handler efter og holdes op imod. Ledelsesværdierne skal også understøtte, at vi er en organisation med én fælles ledelse, der understøtter styrelsens strategi samt guide lederne i samarbejdet med vores omverden.

 • Ansvarlighed
 • Ordentlighed
 • Tillid
 • Åbenhed
 • Resultatorienteret

Styrelsesværdier
Styrelsesværdierne er pejlemærker for god adfærd for alle medarbejdere i styrelsen og skal understøtte, at vi er en attraktiv arbejdsplads, der arbejder med høj kvalitet og resultatskabelse.

 • Vores resultater gør en forskel
 • Vi er troværdige og ordentlige
 • Vi deler viden og spiller hinanden gode
 • Vi er forudseende og udviklingsorienterede
 • Vi skaber sammen en god arbejdsplads

Centrale dokumenter

Sidst opdateret 02/06/2022
På denne side finder du blandt andet styrelsens årsrapport og andre centrale dokumenter.

Årsrapport 2022

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig for.

Styrelsens regelarbejde

Sidst opdateret 02/06/2022
Bolig- og Planstyrelsen har myndighed til at udstede regler på områder inden for Bolig, Byggeri, Landdistriktsudvikling og Planlægning.

Du finder information om gældende love og regler inden for Bolig- og Planstyrelsens områder i vores lovstofdatabase.

 


 

Høringsportalen

Du finder alle høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. inden for Indenrigs- og Boligministeriet og Bolig- og Planstyrelsen, som har generel interesse for offentligheden, på Høringsportalen.

 

 

Retsinformation

På Retsinformation.dk finder du alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, bestemmelser mv., som er udstedt af danske ministerier og statslige styrelser.

 

 

Lovtidende

På lovtidende.dk kan du holde dig løbende orienteret og abonnere på søgninger. Du kan opsætte søgninger baseret på fx emneord, dokumenttype og ressortområde.

 

 

EU-lovgivning

EU-lovgivning danner grundlag for en del af Bolig- og Planstyrelsens lovarbejde. Du finder de gældende EU-retsforskrifter på hjemmesiden EUR-Lex.