Lovlisteside

Resultat: 9

Direktiv

2018/2002

Direktiv (EU) 2018/2002 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energifeffektivitet

Gældende fra

11/12/2018

Direktiv

2018/84

Ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EØS-relevant tekst)

Gældende fra

09/07/2018

Direktiv

2014/94/EU

Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Gældende fra

17/11/2014

Direktiv

2014/33/EU

Direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning)

Gældende fra

18/04/2014

Direktiv

2012/27/EU

Energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF

Gældende fra

04/12/2012

Direktiv

2010/31

Direktiv 2010/31 om bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

08/07/2010

Direktivet har til formål at forbedre bygningers energimæssige ydeevne i EU ved at tage hensyn til klima og lokale forhold. Det fastsætter mindstekrav og en fælles ramme for beregning af en bygnings energimæssige ydeevne.

Direktiv

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/31/EU af 19. maj 2010

Bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

08/07/2010

Direktiv

2009/1257EF

Direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning)

Gældende fra

20/11/2009

Direktiv

2009/28/EF

Fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF

Gældende fra

25/06/2009

Viser 9 af 9