Lovlisteside

Resultat: 34

Bekendtgørelse

BEK nr. 1211 af 18/11/2014

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang

Gældende fra

18/11/2014

Direktiv

2014/94/EU

Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Gældende fra

17/11/2014

Bekendtgørelse

BEK nr. 563 af 02/06/2014

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Gældende fra

05/06/2014

Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt og varmt vand, varme eller køling. Bekendtgørelsen omfatter også udskiftning af eksisterende målere.

Direktiv

2014/33/EU

Direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning)

Gældende fra

18/04/2014

Forordning

305/2011

Byggevarerfordningen

Gældende fra

01/06/2013

Forordningen har til formål at harmonisere betingelser for markedsføring af byggevarer. Herudover ophæver den Rådets direktiv 89/106/EØF.

Direktiv

2012/27/EU

Energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF

Gældende fra

04/12/2012

Forordning

244/2012

Udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

21/03/2012

Om bygningers energimæssige ydeevne, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne.

Direktiv

2010/31

Direktiv 2010/31 om bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

08/07/2010

Direktivet har til formål at forbedre bygningers energimæssige ydeevne i EU ved at tage hensyn til klima og lokale forhold. Det fastsætter mindstekrav og en fælles ramme for beregning af en bygnings energimæssige ydeevne.

Direktiv

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/31/EU af 19. maj 2010

Bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

08/07/2010