Lovlisteside

Resultat: 27

Bekendtgørelse

BEK nr. 541 af 22/05/2017

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

Gældende fra

01/07/2017

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Gældende fra

01/07/2016

Vejledning

Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

Lov

LBK nr. 1178 af 23/09/2016

Bekendtgørelse af byggeloven

Gældende fra

01/07/2016

Loven skal blandt andet sikre, at bebyggelse udføres, indrettes og bruges således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Bekendtgørelse

BEK nr. 146 af 12/02/2015

Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag

Gældende fra

16/02/2015

Bekendtgørelse

BEK nr. 1211 af 18/11/2014

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang

Gældende fra

18/11/2014

Direktiv

2014/94/EU

Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Gældende fra

17/11/2014

Bekendtgørelse

BEK nr. 563 af 02/06/2014

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Gældende fra

05/06/2014

Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt og varmt vand, varme eller køling. Bekendtgørelsen omfatter også udskiftning af eksisterende målere.

Direktiv

2014/33/EU

Direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning)

Gældende fra

18/04/2014

Direktiv

2012/27/EU

Energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF

Gældende fra

04/12/2012