Tilgængelighedspuljen 2020

Sidst opdateret 02/11/2021
Det er ikke længere muligt at ansøge om tilskud fra Tilgængelighedspuljen. Den sidste pulje var i 2020. Der vil kun være åbent for ansøgning om udbetaling af tilskud fra VIRK.DK, hvis man allerede har fået tilsagn og skal have udbetalt dette.

Formålet med Tilgængelighedspuljen

Formålet med puljen er at yde tilskud til at forbedre den fysiske tilgængelighed til eksisterende bygninger, hvor der ydes forskellige former for service til borgerne. Dermed får personer med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i lokalsamfundets aktiviteter på lige fod med alle andre.

Hvem kan søge om tilskud fra puljen?

Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner samt mikrovirksomheder kan søge om tilskud fra puljen på op til 50 % af udgifterne (excl. moms) til forbedring af tilgængeligheden i eksisterende byggeri.  

Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner

En offentlig institution er en juridisk person, der har til formål at udføre opgaver, der tilgodeser borgeres almene interesser og behov, fx hospitaler, folkeskoler, sundhedsklinikker og museer. 

Når det skal vurderes, om en institution er offentlig, ser man blandt andet på, om institutionen er oprettet ved lov, om institutionen modtager tilskud fra det offentlige på minimum 50 %, og om det offentlige har indflydelse på den daglige drift. Offentlige institutioner, der ejer og/eller driver en bygning, kan søge om tilskud fra puljen. 

Der findes ikke en entydig definition af begrebet. Hvorvidt, der er tale om en offentlig institution, vil derfor være en konkret vurdering i hver enkelt sag. Afgørelsen træffes af Bolig- og Planstyrelsen.Mikrovirksomheder

 

Mikrovirksomheder defineres som virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 2 mio. EUR (ca. 15 mio. DKK) eller en årlig samlet balance på ikke over 2 mio. EUR (ca. 15 mio. DKK).

Hvad kan der søges om tilskud til?

Der kan alene søges om tilskud til dokumenterede afholdte udgifter til materialer, arbejdsløn til håndværkere samt udgifter til fornøden projektering, der vedrører tilgængelighedsforanstaltningen/-erne, der søges om tilskud til.

Der kan søges om tilskud til tilgængelighedstiltag, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser (BR18).

Der kan derudover søges om tilskud til etablering af automatisk døråbning, hvis den etableres i forbindelse med etablering af niveaufri adgang ved et indgangsparti eller ved døre i bygningen. Etablering af automatisk døråbning skal være en integreret del af tilgængelighedsforbedringen for at kunne opnå tilskud fra tilgængelighedspuljen.

Hvad kan der ikke søges om tilskud til?

Puljen har til formål at forbedre tilgængeligheden i eksisterende byggeri. Det er derfor ikke muligt at søge om tilskud til opførelse af nybyggeri. Som ansøger skal man også være opmærksom på, at byggeriet ikke må være påbegyndt, inden ansøgningen indsendes til og er modtaget i styrelsen. Du vil modtage en kvittering, når ansøgningen er modtaget. 

Der kan ikke søges om tilskud til moms, byggesagsgebyrer samt til arbejder udført af tilskudsmodtager selv. Ved tilsagn på under 500.000 kr. er det ikke muligt at ansøge om tilskud til revisorpåtegnet regnskab. Derudover er det ikke muligt at søge puljen, hvis du har gæld til det offentlige. Man skal også være opmærksom på, at projektet skal være færdiggjort inden for en tidsramme på 2 år fra tilsagnstidspunktet, som forventes at blive i december 2020. 

Støtte til virksomheder

Tilskud fra tilgængelighedspuljen bliver givet som de minimis-støtte i henhold til reglerne i Kommissionens Forordning (EU) nr. 1407/2013.
 
Reglerne om de minimis-støtte betyder, at en virksomhed ikke må modtage mere end 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. DKK) (grænseværdien) samlet i offentlig støtte inden for 3 regnskabsår. Hvis eventuel støtte fra tilgængelighedspuljen eller anden offentlig støtte betyder, at grænseværdien overstiges i perioden, vil eventuelt tilskud fra tilgængelighedspuljen ikke kunne tildeles.  Såfremt styrelsen vurderer, at en ansøgning vil kunne imødekommes, skal virksomheden underskrive en tro- og loveerklæring, inden der kan gives endeligt tilsagn om tilskud fra Tilgængelighedspuljen.

Hvilke regler skal overholdes?

Tilgængelighedspuljen er reguleret i bekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2020 om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020, der fastsætter reglerne om administration af puljen. Som ansøger skal man overholde reglerne i bekendtgørelsen med tilhørende administrationsgrundlag. 

Inden du fremsender en ansøgning til styrelsen, bedes du orientere dig i reglerne for ansøgning om tilskud fra puljen. 

Du kan finde bekendtgørelsen med tilhørende administrationsgrundlag nedenfor. 

Hvordan søger man puljen?

Ansøgning om tilskud indgives til styrelsen ved anvendelse af puljens elektroniske ansøgningsblanket, der er tilgængelig på www.virk.dk. I søgefeltet skrives ”Tilgængelighedspuljen 2020”. 

Styrelsen vil gennemgå ansøgningerne løbende. Tilsagn/afslag kan først gives i december 2020. 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til tilgængelighedspuljen, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelighed@tbst.dk.

Bekendtgørelse

BEK nr. 195 af 12/03/2020

Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020

Gældende fra

18/03/2020

Formålet med bekendtgørelsen er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse.
Vejledning

Pjece om Tilgængelighedspuljen 2020

Pjecen giver en introduktion til Tilgængelighedspuljen 2020, herunder bl.a. information om hvem der kan søge puljen, og hvad man skal være særligt opmærksom på før man sender en ansøgning.

Vejledning

Vejledning om udbetaling af tilskud fra Tilgængelighedspuljen 2020

Vejledningen beskriver retningslinjerne for udbetaling af tilskud.

Vejledning

Revisionsinstruks - Tilgængelighedspuljen 2020

Revisionsinstruks for revision af regnskaber for projekttilskud på 500.000 kr. og derover ydet i henhold til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020 (Tilgængelighedspuljen)

Vejledning

Instruks for regnskab - Tilgængelighedspuljen 2020

Denne instruks for regnskab beskriver de krav, som modtagere af tilskud skal overholde for at modtage tilskuddet fra Tilgængelighedspuljen 2020

Vejledning

Budgetskabelon - Tilgængelighedspuljen 2020

Det anbefales, at budgetskabelonen anvendes i forbindelse ansøgning om tilskud fra Tilgængelighedspuljen 2020.

Har du tidligere fået tilskud fra tilgængelighedspuljen?

Hvis du tidligere har fået tilsagn om tilskud fra tilgængelighedspuljen, skal du være opmærksom på, at projektet skal være færdiggjort senest 2 år efter tidspunktet, hvor styrelsen har meddelt tilsagn om tilskud til projektet.

Styrelsen gør opmærksom på, at der i forbindelse med udbetaling bl.a. er krav til, hvilken dokumentation, der skal indsendes, før tilskuddet kan udbetales. 

Vi anbefaler, at du læser vores Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen af 10. april 2017. 

 

Hvis du har spørgsmål til tilgængelighedspuljen, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse. Du bedes angive journalnummer, hvis du har spørgsmål til en eksisterende sag.