Initiativ til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) sendes i offentligt udbud

Publiceringsdato: 11/03/2022
I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afsætte en pulje til bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen udbydes nu en opgave til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD), der består af en barriereanalyse samt informationsindsats om EPD’er.

 Initiativet skal fremme udarbejdelse og anvendelse af miljøvaredeklarationer (EPD’er) blandt producenter af byggevare og rådgivere. EPD’er der bruges i forbindelse med beregning af en bygnings klimaaftryk.

 

Opgaven består af to dele: En barriereanalyse og en informationsindsats, hvor der indgår udarbejdelse af guides og undervisning.

 

Som en del af opgaven skal der laves en analyse af hvilke barrierer, der måtte være for udarbejdelsen og brug af EPD’er, samt anbefalinger til nye understøttende indsatser.

De centrale dele af informationsindsatsen udgør bl.a. udarbejdelse af guides, undervisning i form af webinarer, en formidlingsindsats og et samarbejde med brancheorganisationer.

I udbuddet efterspørges tværgående viden og kompetencer inden for bl.a. adfærdsdesign, EPD’er, undervisning, kommunikation og formidling.

 

Der er tilbudsfrist den 7. april 2022 kl. 10:00, og Bolig- og Planstyrelsen forventer at indgå kontrakt med vinderen inden sommerferien. Det samlede honorar er fast og udgør 2. mio. kr. Tilbuddene evalueres efter princip om omvendt licitation. Opgaven forventes løst fra medio 2022 til medio 2023.

 

Fakta

Fra januar 2023 indføres der et klimakrav i bygningsreglementet, som betyder, at ny-byggeri, der er omfattet af energirammen, skal dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en livscyklusvurdering (LCA), hvor der indgår generisk data og/eller miljødata (EPD’er). For nybyggeri over 1.000 m2 indføres der endvidere en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv/m2/år.

 

Du kan tilgå udbudsmaterialet HER

 

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til udbuddet skal gå gennem udbudsplatformen ETHICS.

Pressespørgsmål rettes til: bpst@bpst.dk