Nyudstedelse af bygningsreglement 2018 (BR18)

Publiceringsdato: 17/12/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop nyudstedt bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18), som træder i kraft den 1. januar 2020.

Bekendtgørelsen er udstedt som en ny, samlet bekendtgørelse, og indeholder følgende væsentlige ændringer:

Fra den 1. januar 2020 skal der være tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager, der er omfattet af brand- og konstruktionsklasse 2-4. Det betyder, at muligheden for kommunal teknisk byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet udløber den 31. december 2019.

Frem til den 1. juli 2020 være muligt at anvende en anerkendt statiker for byggeri i konstruktionsklasse 2-4 i stedet for en certificeret statiker. Formålet er i videst muligt omfang at forhindre, at der opstår flaskehalse i byggebranchen i første kvartal af 2020 på grund af mangel på certificerede statikere.

For midlertidige arrangementer som f.eks. markeder, byfester, festivaler og lignende vil de brand- og sikkerhedsmæssige forhold fortsat kunne behandles af kommunen. Derudover er der fortsat mulighed for midlertidig overnatning i f.eks. skoler og idrætshaller. 

De nye regler i EU´s bygningsdirektiv, som vedrører bygningsautomatik, opsætning af ladestandere m.v., skal implementeres i bygningsreglementet. Udkast til bestemmelserne herom har været i høring, men er efterfølgende taget ud og afventer Folketingets behandling af forslag til ændring af byggeloven. 

Øvrige ændringer vedrører: 


  • præcisering af rækkevidden for kommunalbestyrelsens mulighed for at dispensere fra bygningsreglementets krav, hvorefter dispensationsadgangen ikke omfatter funktionskrav, hvor hensynet bag er brand- og sikkerhedshensyn,
  • præcisering af at opførelse af sekundær bebyggelse alene kan ske uden byggetilladelse, hvis bygningen placeres på terræn samt præcisering af nedrivning af sekundær bebyggelse, og
  • kirker og bygninger, som er fredet eller bevaringsværdige, undtages fra energikrav, når anvendelsen ændres, f.eks. fra kirkelige handlinger til kulturhus.

Bekendtgørelse

BEK nr 1399 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Gældende fra

01/01/2020

Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4-6. Det finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning, vedligeholdelse samt ved ændringer i benyttelse af bebyggelse.