Byggesagsbehandling

Sidst opdateret 06/05/2021
Kommunerne er bygningsmyndighed og har ansvaret for udstedelse af byggetilladelser og håndtering af anmeldelser af byggerier.

Generelt om byggesagsbehandling

Sidst opdateret 01/03/2021
En borger eller en virksomhed må ifølge byggeloven ikke påbegynde et byggeri, før kommunen har udstedt en byggetilladelse.
Der er imidlertid undtagelser, idet en række byggerier kan udføres uden byggetilladelse, men skal overholde bygningsreglementet medens andre byggerier helt er undtaget fra bygningsreglementet.

Bolig- og Planstyrelsen har ansvaret for reglerne om kommunernes byggesagsbehandling.

Gebyrer

Sidst opdateret 11/08/2021
I forbindelse behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse kan kommunerne opkræve et byggesagsgebyr fra ansøgeren.
Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug, som et mindre, fast gebyr eller kommunalbestyrelsen kan vælge at lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansiere.

Hvis der opkræves et fast gebyr, kan der ikke opkræves gebyr efter tidsforbrug i de sagstyper, hvor der opkræves et fast gebyr.

Der kan maksimalt opkræves 1.082 kr. som et fast gebyr. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv sin timepris. Hvis der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle de byggesager.

Reglerne for opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fremgår af byggelovens § 28, stk. 1 og bygningsreglementets § 39.

Sagsbehandlingstider

Sidst opdateret 01/03/2021
Siden 2009 har kommunerne i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) registreret, hvor lang tid det tager at behandle ansøgninger om byggetilladelser.

Bruttosagsbehandlingstiderne viser den tid, det i gennemsnit tager (antal dage) at få behandlet en ansøgning om byggetilladelse i kommunerne fra start til slut. Bruttosagsbehandlingstiderne viser således den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen. Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren.

 

Siden 2016 er også nettosagsbehandlingstiderne blevet offentliggjort. Nettotiden afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen, og er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en byggesag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren, eksklusiv eventuelle høringer af naboer og andre parter samt udtalelser fra andre myndigheder, til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.

 

Fra og med 2018 offentliggør Bolig- og Planstyrelsen ikke længere kommunernes sagsbehandlingstider på byggeområdet, baseret på data fra BBR. Der henvises i stedet til Kommunernes Landsforenings (KL) offentliggjorte sagsbehandlingstider, som er baseret på data fra kommunernes fælles ansøgningssystem Byg og Miljø (BoM).

 

Der gøres opmærksom på, at KL’s offentliggjorte sagsbehandlingstider ikke 1:1 kan sammenlignes med styrelsens tidligere offentliggjorte sagsbehandlingstider, da der er tale om data fra to forskellige digitale systemer, som ikke er fuldt ud sammenlignelige.

 

Mere om sagsbehandlingstider

Der er mange årsager til variationerne i sagsbehandlingstiderne.

Dels oplever mange kommuner, at de modtager et stort antal ufyldestgørende ansøgninger, som gør det nødvendigt at afvente yderligere oplysninger fra ansøger eller rådgiver, før selve sagsbehandlingen kan påbegyndes. Dels er der forskel på, hvor ofte der efter gældende regler skal foretages høring af eksterne parter, eksempelvis af naboer og andre myndigheder mv.

Der er altså flere forhold, der gør sig gældende ved en byggesag, og som har betydning for sagsbehandlingstidernes længde.

Servicemål

Sidst opdateret 06/05/2021
Kommunerne har siden 1. januar 2014 hvert år skulle fastsætte og offentliggøre mål for deres sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag.

Servicemålene angiver den tid, som en ansøger skal påregne i den enkelte kommune for at få behandlet en ansøgning om byggetilladelse. 

 

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har med servicemålsaftalen i december 2015 indgået en aftale om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for husdyrgodkendelser, miljøgodkendelser og byggetilladelse. Konkret er der fastsat følgende servicemål for byggesager:

 

  • 40 kalenderdage for mindre kompliceret byggeri
  • 50-60 kalenderdage for mere kompliceret byggeri.

 

Som følge af den statslige aftale om fælles servicemål for samtlige kommuner, er det ikke længere et krav, at kommunerne skal fastsætte og offentliggøre egne mål for deres sagsbehandlingstid på byggeområdet.