Analyser

Sidst opdateret 20/11/2019
Der foreligger en række analyser på byggeområdet, der kortlægger branchens problemstillinger.

Analysebeskrivelser

Sidst opdateret 06/11/2019
Der foreligger en række analyser på byggeområdet, der vedrører forskellige dele af branchen. Analyserne er kort beskrevet nedenfor ligesom de kan læses i deres helhed.

Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud i byggebranchen

Rambøll har udarbejdet en analyse vedrørende reduktion af transaktionsomkostninger ved udbud i byggebranchen. Analysen er offentliggjort i januar 2016.


Analysen redegør for, hvilke hjælpeværktøjer og vejledninger til offentlige ordregivere der kan medvirke til at nedbringe udbudsomkostningerne for både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere i forhold til byggeopgaver.


De anbefalede vejledninger bygger på en kortlægning af de omkostningsdrivere, som definerer tilbuds- og udbudsomkostninger. Data er identificeret ved interviews af udvalgte ordregivere og tilbudsgivere, samt relevante medlemsorganisationer i Danmark. Ligeledes er lignende og øvrige relevante initiativer i henholdsvis Holland, Storbritannien, Sverige og Tyskland afdækket.

 

Analyse af byggeriets rammevilkår

Deloitte har gennemført en analyse af den danske byggesektor. Analysen består af en hovedrapport og en baggrundsrapport. Analysen blev offentliggjort i maj 2013.

 

Hovedrapporten klarlægger de rammevilkår, som byggebranchen arbejder under, undersøger rammevilkårenes indvirkning på den danske byggesektor samt kommer med forslag til forbedringer i rammevilkårene. Der er fokus på sammenhængen mellem rammevilkår og økonomisk performance, da de enkelte rammevilkår i mere eller mindre grad påvirker de økonomiske udviklingstendenser og udfordringerne i byggesektoren.

 

Baggrundsrapporten kortlægger den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling.

Analyse

Analyse af den danske byggesektor

Formålet med analysen af den danske byggesektor er at klarlægge de rammevilkår, som byggesektoren arbejder under, og undersøge rammevilkårenes indvirkning på den danske byggesektor.

Rapport

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling

Analyse af konkurrencesituationen i byggeriet

Konsulenthusene DAMVAD og Quartz+Co. har udarbejdet en analyse af konkurrencesituationen i byggeriet. Analysen er offentliggjort i december 2013.

 

Analysen består af dels en kvantitativ del, der indeholder en række indikatorer til belysning af konkurrencesituationen i byggeriet, og dels en uddybende kvalitativ del, som bygger på interviews med en lang række interessenter i byggebranchen.

 

Analysens kvantitative del indikerer, at der er tegn på forbedret konkurrence i dansk byggeri. Den kvalitative del peger på, at der dog er plads til forbedringer, herunder bl.a. i forhold til organiseringen af byggesagsbehandlingen, tilrettelæggelsen af de offentlige udbud, og hvordan byggeriet kan blive bedre til at anvende nye materialer og samarbejdsprocedurer.

Analyse

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Analysen af konkurrencesituationen i byggeriet giver en status over konkurrencen og belyser forhold både internt i branchen og offentlige rammevilkår, der har betydning for konkurrencen i byggeriet.

Undersøgelse af byggesagsbehandlingen i sammenlignelige lande

Rambøll har for Bolig- og Planstyrelsen gennemført en analyse af, hvilke erfaringer, der er i otte andre sammenlignelige lande med at have private eller semi-private aktører til at foretage hele eller dele af byggesagsbehandlingen eller dokumentation for overholdelse af krav i byggelovgivningen.

Rapport

Undersøgelse af byggesagsbehandlingen i sammenlignelige lande

En analyse af, hvilke erfaringer, der er i otte andre sammenlignelige lande med at have private eller semi-private aktører til at foretage hele
eller dele af byggesagsbehandlingen eller dokumentation for overholdelse af krav i byggelovgivningen.

Evaluering af reglerne for transportable telte og konstruktioner samt certificeringsordningen:

Evaluering

Evaluering af reglerne for transportable telte og konstruktioner samt certificeringsordningen

Rambøll har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en evaluering af reglerne for transportable

Undersøgelse dokumentation ved færdigmelding efter BR15

Sidst opdateret 01/03/2021

Rambøll har for Bolig- og Planstyrelsen foretaget en undersøgelse af den dokumentation, der er indsendt til kommunerne i forbindelse med færdigmelding af enfamiliehuse, rækkehuse og ved ombygninger heraf efter reglerne i BR15. Undersøgelsen er baseret på en omfattende stikprøve af byggesager fra kommunerne.

Analyse

Undersøgelse af dokumentation ved færdigmelding efter BR15

Rambøll har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretaget en undersøgelse af den dokumentation, der er indsendt til kommunerne i forbindelse med færdigmelding af enfamiliehuse, rækkehuse og ved ombygninger heraf efter reglerne i BR15.

Analyse

Stikprøvekontrol for opfyldelsen af Bygningsreglementet 2015

Denne publikation er en del af undersøgelsen af dokumentation ved færdigmelding efter BR15

Produktivitetskommissionen

Sidst opdateret 20/11/2019
Produktivitetskommissionen offentliggjorde i maj 2013 rapporten ”Konkurrence, internationalisering og regulering”.
Rapporten foreslår en række anbefalinger på baggrund af en kortlægning af den nuværende situation i bygge- og anlægsbranchen. Hovedbudskabet er, at behandlingen af byggesager skal strømlines, lovgivningen for autorisationer på el-, vvs- og kloakområdet skal moderniseres og der er gevinster ved i højere grad at benytte internationale standarder. Læs hele Produktivitetskommissionens rapport via linket til højre.

Via linket ”Bidrag fra centrale aktører” kan du se, hvilke centrale aktører, der har bidraget til Produktivitetskommissionens arbejde.
Analyse

Konkurrence, internationalisering og regulering - Analyserapport 2

Denne rapport er en revideret udgave af den Analyserapport 2 med samme titel, som Produktivitetskommissionen