National strategi for bæredygtigt byggeri

Sidst opdateret 27/09/2022
Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektoren.
Cover foto til National strategi for bæredygtigt byggeri. Kreditering: Rahbek Media

Introduktion til strategien

Sidst opdateret 31/08/2022

Den 5. marts 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Indholdet i strategien er efterfølgende lanceret som en udgivelse med uddybende beskrivelser af de 21 initiativer.

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling af den danske bygge- og anlægssektor og skal i de kommende år bidrage væsentligt til at sikre et helhedsorienteret fokus på udviklingen af byggeriet i en bæredygtig retning.

 

Udgivelsen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri beskriver de 21 initiativer, som skal gennemføres under de fem temaer:
 
 
1. Mere klimavenligt byggeri og anlæg
2. Holdbare bygninger af høj kvalitet
3. Ressourceeffektivt byggeri
4. Energieffektive og sunde bygninger
5. Digitalt understøttet byggeri.
 
 
Som et led i strategiens langsigtede plan for omstilling af byggeriet, illustrerer strategien proces- og tidsplaner for gennemførelsen af initiativerne, herunder for indfasningen af klimakrav (LCA) i bygningsreglementet om bygningers klimaaftryk. Læs mere om klimakravene her

Med initiativerne i strategien sættes der bl.a. fokus på helhedsvurderinger ved renoveringer for at mindske nedrivning af bygninger, fremme og udvikling af mere retvisende miljødata for materialer og forbedring af tilgængeligheden af EPD’er samt nedsættelse af et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, der skal sikre forankring af initiativerne i branchen.
 
Strategi for bæredygtigt byggeri er udgivet af Indenrigs- og Boligministeriet og kan ses via linkmodulet nedenfor.

Strategi

National strategi for bæredygtigt byggeri

Den 5. marts 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Indholdet i strategien er efterfølgende lanceret som en udgivelse med uddybende beskrivelser af de 21 initiativer, som skal udmøntes.

Strategiens initiativer er i gang med at blive implementeret. Vi opdaterer hjemmesiden løbende og forventer snart at kunne give en status på alle 21 initiativers fremdrift.