Klimakrav (LCA) i bygningsreglementet

Sidst opdateret 19/10/2022
Fra 1. januar 2023 indføres der klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

Introduktion til klimakrav

Sidst opdateret 19/10/2022

Baggrund for kravet

Med den nationale strategi for bæredygtigt byggeri følger regeringen op på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren og begynder indfasningen af konkrete krav til byggeriets klimaaftryk. Det betyder at alt nybyggeri skal dokumentere klimapåvirkningen (CO2) ved at lave en livscyklusvurdering (LCA).

 

 

Ikrafttrædelse 1. januar 2023

Der indføres et krav om LCA-beregning for nybyggeri den 1. januar 2023. For nybyggeri over 1.000 m2 indføres et krav om CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen. Kravet kan medvirke til at nedbringe klimaaftrykket fra byggeriet og modne branchen og bygherrer til at bygge mere bæredygtigt og fremme klimavenlige løsninger til byggeriet.

 

Ultimo 2023 mødes aftaleparterne med henblik på fastsættelse af grænseværdi fra 2025, således at denne kan fastsættes ud fra den nyeste viden og data. Grænseværdier fra 2025 skal ligeledes gælde for nybyggeri under 1.000 m².

Tidsplanen viser, hvordan klimakravene (LCA) for bygningers klimapåvirkninger (CO2) gradvist skærpes frem mod 2030. Desuden kan bygningsejer vælge på frivillig basis at opfylde grænseværdierne for lav emissionsklassen. Figuren er fra National Strategi for Bæredygtigt Byggeri, april 2021. 

Grænseværdien skærpes

Indfasningen af krav om maksimal CO₂-udledning sker gradvist, og i 2025 indføres en grænseværdi for det øvrige nybyggeri. Indfasning af krav om LCA og grænseværdier forventes at medføre CO₂-reduktioner fra byggeriet, herunder i andre sektorer og i udlandet.

Det er vigtigt for lige konkurrence og innovation, at de regler og ambitioner der danner ramme for byggeriets omstilling til øget bæredygtighed er høje – men også opnåelige for en branche, der rækker sig på tå. Dette giver virksomhederne mulighed for at udvikle bedre metoder og værktøjer for at effektivisere og reducere udslip fra byggeprocesser og bygningsdrift. Det vil derfor være afgørende at finde den rette balance mellem ambitioner og krav til byggeriets klimaaftryk de kommende år frem.

 

Lav emissionsklassen

Som en frivillig mulighed for branchen indføres i 2023 en lav emissionsklasse med en grænseværdi svarende til 8 kg CO₂-ækv/m²/år, der i årene frem over skærpes med fastsatte grænseværdier i 2025, 2027 og 2029.

Fra politisk aftale til ikrafttrædelse af klimakrav

Sidst opdateret 02/12/2022

Processen fra aftale til ikrafttrædelse af klimakravene er herunder oplistet kronologisk

 

Den 5. marts 2021 indgik regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en aftale om National Strategi for Bæredygtigt Byggeri. I aftalen indgår trinvis indfasning af CO2-krav til bygninger, her fra kaldet klimakravene (LCA).

 

Aftalen er baseret på analysen fra BUILDs rapport, Klimapåvirkninger fra 60 bygninger.

 

Links til rapporterne fremgår herunder:

Oprindelig rapport, 2020

Opdateret rapport med referenceværdier ift. nye emissionsfaktorer (grundlag for politisk forhandling), 2021

 

Videncenter lanceres

Den 23. marts 2022 blev Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger lanceret til at formidle og kompetenceopbygge byggebranchen frem mod de kommende klimakrav. Læs mere om Videncenteret på deres hjemmeside www.byggeriogklima.dk

 

I september og oktober deltog styrelsen i fire regionale netværksmøde (Holstebro, Aalborg, Odense og Næstved) om de kommende klimakrav og hvad det betyder for byggeriets aktører.

 

Brancheinddragelse og proces

Den 23. april - 23. maj 2022 blev bestemmelserne til klimakravene sendt i national høring.

 

Den 3. maj afholdte BPST et webinar om de bestemmelser, som blev sendt i national høring.

Den 5. maj afholdte KL i samarbejde med BPST et webinar for kommunernes byggesagsbehandlere.

 

Den 28. juni 2022 blev høringsnotat offentliggjort på Høringsportalen

 

Den 22. juni - 22. september 2022 var klimakravene i EU notifikation, dvs. europæisk høring. Der kom ingen kommentarer.

 

Den 12. september 2022 afholdt BPST i samarbejde med BUILD et webinar om vejledningen til særlige bygningsforhold. Læs mere i denne nyhed

 

I uge 45-46 blev det foreløbige vejledningsmateriale sendt i bred kommentering hos brancheorganisationer. Materialet blev tilgængeligt på denne side d. 7. november 2022 og der var frist for kommentering d. 18. november. Kommentarer blev indsendt til BPST via brancheorganisationerne. 

 

I uge 45, den 11. november, afholdt styrelsen et åbent webinar om vejledningsmaterialet (se mere i denne nyhed) og find slides i linklisten nedenfor. 

 

 

Gældende bestemmelserne og vejledningerne

Den 2. december offentliggjorde BPST vejledningsmaterialet om bygningers klimapåvirkning og bilag til bestemmelserne på nærværende side (se nedenfor). 

Den 1. januar 2023 træder krav om beregning af bygningers klimapåvirkning i kraft. Kravet indføres i bygningsreglementet på lige fod med bygningsreglementets øvrige tekniske krav. Kravet er nu tilgængeligt på retsinformation og på VIRK.dk.

 

Den 1. januar 2023, er der ikrafttrædelse og offentliggørelse af klimakravene på bygningsreglementet.dk. 

 

Materiale fra EU notifikation

Høringen i EU har været gennemført fra juni til september 2022.

Få mere at vide

Sidst opdateret 19/10/2022
VCBK hjælper byggebranchen med at blive klar til de nye klimakrav og styrker branchens viden om og kompetencer i at dokumentere nybyggeriers samlede klimapåvirkninger. Deltag i videncenterets webinarer om klimakravene, se kommende kurser fra branchens udbydere og få guides og læringsmateriale.