Tilskud til etablering af byhaver

Sidst opdateret 01/10/2022
Bolig- og Planstyrelsen åbner den 1. oktober 2022 for en pulje, der skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.
 • Puljens størrelse
  3,4 mio. kr. årligt i 2022, 2023, 2024 og 2025
 • Ansøgerkreds
  Ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg

Formålet med puljen

Sidst opdateret 01/10/2022

Formålet med puljen er at skabe adgang til grønne områder for borgere i de store byer, hvor der er længere til naturen, og hvor man ikke har sin egen have. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.

 

Der er 3,4 mio. kr. i puljen hvert år i årene 2022, 2023, 2024 og 2025.

 

Regler for puljen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1278 af 13/09/2022 om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer udstedet af Bolig- og Planstyrelsen.

 

Denne vejledning guider ansøger gennem processen og kan læses digitalt ved at folde fanebladene ud under de enkelte overskrifter eller hentes som pdf-fil i sin fulde længde.

 

Afslutningsvist findes en kortfattet oversigt over de trin, som tilskudsansøgere gennemgår i forløbet fra ansøgning til udbetaling.

 

Vigtigt: Udbetaling af støtte fra denne pulje forudsætter, at det projekt, der søges om tilskud til, ikke er igangsat, før ansøger har modtaget en på-begyndelsestilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

 

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 01/10/2022

Det er muligt at få støtte til etablering af en byhave i andelsboligforeninger, ejerforeninger og private udlejningsejendomme. Det er foreningen eller udlejningsvirksomheden, der er støttemodtager. Ansøgningen udfyldes af en kontaktperson, der vil modtage informationer, påmindelser og breve i forbindelse med ansøgningen.

 

Andelsbolig- og ejerforeninger: den kontaktperson, der udfylder ansøgningsskemaet, skal være tegningsberettiget for foreningen. Der skal fremsendes dokumentation herfor.

 

Udlejningsvirksomheder: her er det en kontaktperson for den ansøgende virksomhed, der udfylder ansøgningsskema.

 

Geografisk afgrænsning

Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til etablering af en byhave, at ejendommen, hvor der ønskes en byhave, er beliggende i enten Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus by, Odense by eller Aalborg by. Byerne Aarhus, Aalborg og Odense er afgrænset på grundlag af bypolygoner, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur udarbejder.

 

I ansøgningsskemaet skal det angives, hvilken by ejendommen ligger i. Er ejendommen beliggende i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, vælges kommunen i menuen. Hvis ejendommen ligger i Aarhus, Odense eller Aalborg vælges ligeledes kommune, men her er det kun postnumre, der fremgår af følgende liste, der er ansøgningsberettigede:

 

 • Aarhus: 8000, 8200, 8210, 8220, 8230, 8240, 8260, 8270, 8310
 • Odense: 5000, 5200, 5210, 5230, 5240, 5270
 • Aalborg: 9000, 9200, 9210, 9220, 9400 
 

Hvad kan der søges midler til?

Sidst opdateret 01/10/2022

Der kan søges midler til etablering af byhaven på tagterrasser eller på jorden. Byhaven kan etableres på et offentligt tilgængeligt areal eller i et lukket gårdrum.

 

Konkret kan der søges midler til følgende (tilskudsberettigede aktiviteter) 

 

 • Udgifter til projektering dvs. planlægning af projektet. Det kan fx være udgifter til rådgivning om løsninger og materialer samt udarbejdelse af tegningsmateriale mv.
 • Udgifter til materialer herunder plantekasser, planter, træer, muld mv.
 • Udgifter til selve etablering af byhaven, herunder arbejdstimer for gartner eller lignende.

 

Praktisk gennemførsel

Byhaven skal være udført professionelt som en samlet anlægsløsning i høj kvalitet. Det skal sikres, at der etableres et helhedsorienteret projekt, som gennemføres med de rigtige vandingsanlæg, sol/skygge placering, samt at der vejledes om vedligeholdelse, beskæring osv. Dette vil kunne forebygge evt. problemer med at få beplantningen til at lykkes og få det rekreative miljø til at fungere med evt. kombibænke/espalier, plantekasser osv.

 

Hvor meget kan der gives i støtte?

Sidst opdateret 01/10/2022

Der kan søges tilskud til projekter med udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter på mellem 50.000 kr. og 500.000 kr. Tilskuddet udgør 50 procent af udgifterne til de tilskudsberettige aktiviteter.

 

Det betyder, at det tilskudsbeløb en ansøger kan modtage i støtte maksimalt kan være 250.000 kr. og mindst 25.000 kr. 

 

Hvis et projekt fx har samlede tilskudsberettigede udgifter på 60.000 kr. kan tilskudsbeløbet således maksimalt udgøre 30.000 kr.

 

Hvordan søger man om tilskud?

Sidst opdateret 01/10/2022

For at søge tilsagn om tilskud skal der udfyldes et elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningen skal vedlægges:

 

1) Budgetoverslag for etablering af byhaven. I ansøgningsskemaet fremgår de overordnede budgetposter, som er beskrevet herover i afsnittet ”Hvad kan der søges midler til?” Her skal udfyldes de beløb, der søges i tilskud under hver post.

 

Det er ikke et krav, at alle tre felter skal udfyldes, hvis det ikke er aktuelt at søge støtte til fx materialer men kun projektering og anlæg. Når de relevante poster er udfyldt, regnes det samlede ansøgte beløb automatisk ud og fremgår af det nederste felt.

 

2) Dokumentation for tegningsberettigelse. Ansøgninger om tilskud fra andelsbolig- eller ejerforeninger skal ledsages af dokumentation for, at ansøger er tegningsberettiget for foreningen på ansøgningstidspunktet. 

 

Hvis der er flere tegningsberettigede for foreningen, skal dokumentationen vedlægges en fuldmagt fra den tegningsberettigede, som ikke står som ansøger.

 

Hvilke krav er der for at få tilskud?

Sidst opdateret 01/10/2022

En række betingelser skal være opfyldt for at modtage tilskud til etablering af en byhave. Det er fremhævet herunder, hvis kriterierne vedrører særligt foreninger eller private udlejningsvirksomheder. Hvor det ikke er præcise-ret, gælder reglerne for alle typer ansøgere.

 

Ansøgere, der modtager tilsagn fra Bolig- og Planstyrelsen, skal betragte tilsagnet som en reservation af tilskudsbeløbet.

 

Herunder fremgår de krav, der stilles for at opnå påbegyndelsestilladelse og dermed kunne igangsætte projektet.

 

 1. Start ikke projektet før der er givet påbegyndelsestilladelse
  Tilskuddet er betinget af, at projektet ikke igangsættes, før der er givet en påbegyndelsestilladelse. Det betyder, at der ikke må afholdes udgifter, inden styrelsen har meddelt påbegyndelsestilladelse. Såfremt denne betingelse ikke overholdes, annulleres tilsagnet af styrelsen, og der kan ikke udbetales midler,
 2. Byhaven skal være tilgængelig for alle beboere i ejendommen
 3. Arealet, hvor byhaven etableres skal være ejet af foreningen eller den private udlejer
 

Dokumentation

Derudover skal Bolig- og Planstyrelsen modtage en række oplysninger, som skal godkendes af styrelsen, før projektets påbegyndelsestilladelse kan gives. 

 

Senest seks måneder efter, at man som ansøger har modtaget tilsagn om tilskud, skal følgende dokumentation indsendes til Bolig- og Planstyrelsen:

 1. Dokumentation for beboertilslutning i andelsbolig- eller ejerforeninger. Vedtægter og referat fra den generalforsamling, hvor der er opnået beboertilslutning, i henhold til vedtægterne, fra andelshavere i andelsboligforeninger og ejere i ejerforeninger. Der skal således vedlægges:
  a. dokumentation for den fornødne tilslutning.
  b. foreningens vedtægter
  Hvis det fremgår af foreningens vedtægter, at bestyrelsen kan træffe beslutninger uden at afholde generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, skal det dokumenteres, at der lovligt er truffet beslutning med den fornødne tilslutning fra beboerne.
 2. Nødvendige tilladelser fra kommunen. Der skal vedlægges tilladelse fra kommunen, hvis det er påkrævet. Det kan fx være dokumentation for, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at etablere en byhave på en tagterrasse. Hvis der kræves en byggetilladelse fra kommunen skal denne vedlægges, ligesom der skal tages hensyn til eventuelle begrænsninger i lokalplaner, hvis man fx ønsker at fjerne eksisterende træer. Det pålægges ansøger at indhente de nødvendige tilladelser.
  Bolig- og Planstyrelsen kan forlænge fristen for fremsendelse af kommunens godkendelse, hvis der i kommunen er ekstraordinær lang sagsbehandlingstid. Der kan søges fristforlængelse med begrundelse for anmodningen til byhaver@bpst.dk
 3. De minimis-støtte. Oplysninger om eventuel anden tildelt de minimis-støtte i de seneste tre regnskabsår.

 

Styrelsen sender en påmindelse om indsendelse af materiale 30 dage før fristens udløb. Godkendes dokumentationen, får tilsagnsmodtager en på-begyndelsestilladelse, og projektet kan sættes i gang.

 

Særligt for private udlejningsejendomme

Hvis man ansøger som privat udlejningsvirksomhed, og ovenstående dokumentation ikke er relevant for ansøgningen, kan dette noteres i selvbetjeningsløsningens kommentarfelt, og ansøger kan undlade at vedhæfte filer.

 

Ansøges der om etablering af en byhave i private udlejningsejendomme skal man være opmærksom på lejelovens regler om forbedringsforhøjelser som følge af etablering af byhaven. Udlejer skal ved etablering af byhaven fratrække tilskuddet fra det beløb, som huslejen kan forhøjes med til dækning af forbedringsarbejder. Dette er for at sikre, at private udlejere ikke både får støtte fra puljen og samtidig opkræver fuld forbedringsforhøjelse af lejen for beboerne i de boliger, der får adgang til byhaven. 

Tidligere støttede grønne arealer

Friarealer, der er etableret og finansieret efter byfornyelsesloven kan ikke komme i betragtning til tilskud, ligesom puljen ikke støtter etablering af byhaver på arealer, hvor der tidligere er etableret rekreative opholdssteder, finansieret af stat og kommune.

 

Hvordan prioriteres der blandt indkomne ansøgninger?

Sidst opdateret 01/10/2022

Prioritering bliver kun relevant, hvis der samlet er ansøgt for flere penge, end der er afsat i puljen. Kan samtlige ansøgninger imødekommes inden for puljens økonomiske ramme, vil alle ansøgere, der opfylder betingelserne, modtage tilsagn.

 

Hvis der imidlertid er indkommet ansøgninger for et større støttebeløb, end der er afsat i puljen, vil prioriteringen af ansøgningerne ske efter to kriterier, som vægtes ligeligt:

 

 1. Antal boliger i ansøgerejendommen
 2. Afstand til nærmeste offentligt tilgængelige grønne rekreative areal

 

Det vil sige, at jo større antal boliger i ejendommen, des højere prioriteres ansøgningen, og jo længere der er til et grønt areal, des højere prioriteres ansøgningen. Hvis to ansøgninger opnår samme prioritet, prioriteres den ansøgningsejendom med flest boliger.

 

Hvad forstås ved et grønt areal?

Puljens formål er at give borgere i de store byer lettere adgang til grønne områder. Derfor prioriteres ejendomme, der har langt til et grønt område, i tildelingen af midler.

 

Grønne områder forstås som offentligt tilgængelige, rekreative arealer. Der er ikke formuleret en nærmere definition, da det er op til ansøger at vurdere, hvilke arealer der betragtes som grønne områder, som anvendes til ophold.

 

Afstanden til nærmeste grønne areal i gå-/køreafstand skal angives i ansøgningen. Afstanden angives i meter og måles fx ved hjælp af google maps eller anden afstandsberegner.

Hvor lang tid er der til at gennemføre projektet?

Sidst opdateret 01/10/2022

Tilskudsmodtager har 12 måneder fra datoen for meddelt påbegyndelses-tilladelse til at gennemføre projektet.

 

Kan man få fristforlængelse?

Det er muligt at søge fristforlængelse for gennemførelsen, hvis særlige for-hold har forhindret etablering af byhaven inden for den fastsatte frist.

 

Hvordan foregår udbetaling?

Sidst opdateret 01/10/2022

Senest tre måneder efter at projektet er afsluttet, skal ansøger anmode om udbetaling af tilskuddet. Overskrides fristen bortfalder tilskuddet. Styrelsen sender en påmindelse om fristen 30 dage inden den udløber. Med påmindelsen følger et link til den selvbetjeningsløsning, hvor anmodningen foretages. Her skal der desuden uploades:

 

 1. Projektregnskab: regnskabet skal indeholde oplysninger om størrelsen af de afholdte udgifter. Projektregnskabet skal revideres af en godkendt revisor, hvis tilskudsbeløbet udgør 250.000 kr.
 2. Regnskabsbilag: der skal vedlægges fakturaer med dokumentation for betalte, tilskudsberettigede udgifter. Fakturaerne skal af den udførende virksomhed være påført oplysninger om følgende:
  a. Den udførende virksomheds cvr-nummer.
  b. Den bygningsejer og den adresse arbejdet vedrører.
  c. De materialer og produkter, der er indkøbt og det arbejde, der er udført.
  d. Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet.

 

Indeholder et regningsbilag både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede materialer, produkter eller arbejder, skal det klart fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis det tilskudsberettigede projekt og andre dele.

 

Tilskuddet udbetales som et engangsbeløb til ansøgeren, når Bolig- og Planstyrelsen har godkendt projektregnskab og medfølgende bilag.

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Sidst opdateret 01/10/2022
Alle ansøgere får svar inden udgangen af 2022 og meddeles enten tilsagn eller afslag. Forud for afgørelsen vil ansøger blive kontaktet, hvis der mangler oplysninger i ansøgningen. Styrelsen vil i så fald sende et brev til ansøger med link til en selvbetjeningsløsning, hvor de manglende oplysninger kan tilføjes. Styrelsen skal modtage de manglende oplysninger inden for fem arbejdsdage fra oplysningerne efterspørges.

Kontaktinformationer

Sidst opdateret 01/10/2022
Bolig- og Planstyrelsen kan kontaktes på mail: byhaver@bpst.dk eller på tlf. nr. 3330 7010, hvis der opstår spørgsmål undervejs.

Ansøgningsprocessen - trin for trin

Sidst opdateret 01/10/2022
 1. Ansøgningsskema udfyldes med oplysninger om ansøgertype, kontaktperson mv.
  a. Ansøgningen vedlægges dokumentation for tegningsberettigelse, hvis der er tale om en ansøgende forening.
  b. Hvis der mangler oplysninger i sagen, modtager ansøger et brev fra styrelsen, som beder om de manglende oplysninger. 
 2. Efter ansøgningsfristens udløb prioriteres de indkomne ansøgninger 
  a. Ansøgere modtager et tilsagn eller et afslag.
 3. Tilsagnsmodtagere har seks måneder til at indsende dokumentation for beboertilslutning samt eventuelle godkendelser fra kommunen.
  a. Hvis dokumentationen er mangelfuld, eller der er fejl i op-lysningerne, efterspørger styrelsen de manglende informationer.
 4. Efter Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af dokumentationen får tilsagnsmodtager en påbegyndelsestilladelse, og projektet kan gå i gang.
  a. Projektet skal gennemføres inden for 12 måneder.
 5. Når projektet er gennemført, skal tilsagnsmodtager indsende regnskab med bilag senest tre måneder efter afslutningen.
  a. 30 dage inden fristen for aflevering af regnskab udsender styrelsen en påmindelse med et link til den selvbetjenings-løsning, hvor materialet kan uploades.
 6. Når projektregnskab og bilag er gennemgået, får tilsagnsmodtager et brev med orientering om udbetaling af tilskud.
 7. Tilskudsbeløbet udbetales, og projektet er endeligt afsluttet.