Landsbyfornyelse

Sidst opdateret 22/12/2020
Landsbyfornyelse er en fokuseret indsats, der bl.a. sikrer midler til nedrivning af dårlige boliger og forskønnelse af de mindre byer.

Om landsbyfornyelse

Sidst opdateret 22/12/2020
På finansloven 2019 er byfornyelsesrammen i årene 2019-2022 omprioriteret til en ny landsbypulje. Denne nye landsbyfornyelsesramme er lagt sammen med den tidligere pulje til landsbyfornyelse, så der nu kun er én samlet ramme til landsbyfornyelse.
Omprioriteringen betyder, at de 56 ansøgningsberettigede kommuner, der er omfattet af puljen, kan få del i rammen til landsbyfornyelse. De 56 kommuner fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Anvendelsesområde

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til følgende tiltag:

  • Områdefornyelse.
  • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
  • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
  • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
  • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
  • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
  • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Der ydes statslig refusion på 60 pct. af kommunens udgifter til de ovennævnte landsbyfornyelsestiltag.

Udmelding af ramme til landsbyfornyelse

Udmelding for 2022

Bolig- og Planstyrelsen har den 14. februar 2022 udmeldt rammen til landsbyfornyelse til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2021 om landsbyfornyelse. Rammen kan anvendes til bl.a. bygningsfornyelse, områdefornyelse, genhusning og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse udgør 205.850.666 kr. i 2022. Heraf er 6.350.666 kr. overført fra tidligere rammer.

Fordelingen til den enkelte kommune sker efter en fordelingsnøgle baseret på objektive kriterier, der er fastsat af boligministeren.

Vejledning

Udmelding af statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2022

Udmelding af den statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2022 til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Vejledning

Bilag 1 Oversigt over tildelte midler 2022

Oversigt over tildelte midler til kommunerne fra Landsbyfornyelsespuljen 2022 og restmidler fra tidligere år.

Udmelding for 2021

Bolig- og Planstyrelsen har den 11. februar 2021 udmeldt rammen til landsbyfornyelse til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2021 om landsbyfornyelse. Rammen kan anvendes til bl.a. bygningsfornyelse, områdefornyelse, genhusning og kondemnering. For tilsagn, som meddeles i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021, refunderer staten 80 pct. af kommunens udgifter.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse udgør 265.684.679 kr. i 2021. Heraf er 4.484.679 kr. overført fra tidligere rammer.

Fordelingen til den enkelte kommune sker efter en fordelingsnøgle baseret på objektive kriterier, der er fastsat af boligministeren.
Vejledning

Udmelding af statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2021

Udmelding af den statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2021 til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Vejledning

Bilag 1 Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2021 til kommunerne

Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2021 til kommunerne.

Udmelding for 2020

Styrelsen har den 20. februar 2020 udmeldt rammen til landsbyfornyelse til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 489 af 29. april 2019 om landsbyfornyelse. Rammen kan anvendes til bl.a. bygningsfornyelse, områdefornyelse, genhusning og kondemnering frem til 20. februar 2022.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse udgør 150.261.900 kr. i 2020. Heraf er 4.961.900 kr. overført fra tidligere rammer.

Fordelingen til den enkelte kommune sker efter en fordelingsnøgle baseret på objektive kriterier, der er fastsat af boligministeren.


Vejledning

Udmelding af statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2020

Udmelding af den statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2020 til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Vejledning

Bilag 1 Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2020 til kommunerne

Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2020 til kommunerne.

Udmeldingen for 2019

I 2019 var rammen for pulje til landsbyfornyelse på 125,9 mio. kr. Dertil kom restmidler fra 2014 - 2017 på omkring 4,5 mio. kr. Rammen blev fordelt mellem de 56 berettigede kommuner efter den objektive fordelingsnøgle.
Vejledning

Statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019

Bolig- og Planstyrelsens udmelding af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019 til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 489 af 29. april 2019 om landsbyfornyelse.

Vejledning

Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2019

Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2019 til kommunerne.

Udmeldingen for 2018

I 2018 var rammen for pulje til landsbyfornyelse på 57,8 mio. kr. Dertil kom restmidler fra 2014 og 2015 på omkring 3,4 mio. kr. Rammen blev fordelt mellem de 42 berettigede kommuner, der havde ansøgt om midler, efter en objektiv fordelingsnøgle.

BYF2012 er det administrative it-system til håndtering af tilsagn, støtteberegning og statslig refusion i forbindelse med beslutninger om bygningsfornyelse, genhusning og kondemnering.

Vejledning

Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012

2. udgave af Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012.
Bemærk: brugervejledningen blev udarbejdet i 2014, og der er siden sket et antal lovændringer med deraf følgende tilretninger af systemet. Brugervejledningen er ikke blevet opdateret.

Love og regler

Lov

LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Gældende fra

01/10/2016

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, der har til formål at give kommunerne mulighed for at sikre gode boligsociale forhold både i og uden for vækstområderne i byerne og på landet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 489 af 29/04/2019

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Gældende fra

02/05/2019

Fastsættelse af bestemmelser for anvendelse af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse i henhold til § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1702 af 19/12/2017

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af bestemmelser om opgørelsen og uddelingen af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse. Derudover fastsættes bestemmelser for indberetning af kommunalbestyrelsernes beslutninger om bygningsfornyelse m.v. og områdefornyelse.

Statslig udgiftsramme 2018

Sidst opdateret 07/10/2019
Se rammer for kommunernes udgifter til bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering.
Styrelsen har den 14. maj 2018 udmeldt de ordinære udgiftsrammer til kommunerne vedrørende bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering for tilsagnsåret 2018.

Den statslige udgiftsramme, svarende til det samlede maksimalt mulige forbrug af ordinær udgiftsramme i 2018, udgør netto 56,0 mio. kr., ubrugte midler fra tidligere år på 15,0 mio. kr.

Fordelingen sker objektivt efter en fordelingsnøgle, som afspejler kommunernes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov.
Styrelsen har den 14. maj 2018 udmeldt de ordinære udgiftsrammer til kommunerne vedrørende bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering for tilsagnsåret 2018.

Den statslige udgiftsramme, svarende til det samlede maksimalt mulige forbrug af ordinær udgiftsramme i 2018, udgør netto 56,0 mio. kr., ubrugte midler fra tidligere år på 15,0 mio. kr.

Fordelingen sker objektivt efter en fordelingsnøgle, som afspejler kommunernes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov.
Vejledning

Statslige udgiftsrammer til bygningsfornyelse mv for 2018

Bolig- og Planstyrelsens udmelding af de ordinære statslige udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2018 til de kommuner, som har søgt om andel i rammen.

Vejledning

Oversigt over uddelte beløb til byfornyelsesaktiviteter for 2018

Oversigt over uddelte beløb til byfornyelsesaktiviteter for 2018.

Vejledning

Vejledning til udmelding af statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse mv for 2018

Vejledning til udmelding af statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse mv for 2018.

Styrelsen har den 14. maj 2018 udmeldt de ordinære udgiftsrammer til kommunerne vedrørende bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering for tilsagnsåret 2018.

Den statslige udgiftsramme, svarende til det samlede maksimalt mulige forbrug af ordinær udgiftsramme i 2018, udgør netto 56,0 mio. kr., ubrugte midler fra tidligere år på 15,0 mio. kr.

Fordelingen sker objektivt efter en fordelingsnøgle, som afspejler kommunernes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov.
Vejledning

Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012

2. udgave af Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012.
Bemærk: brugervejledningen blev udarbejdet i 2014, og der er siden sket et antal lovændringer med deraf følgende tilretninger af systemet. Brugervejledningen er ikke blevet opdateret.

Styrelsen har den 14. maj 2018 udmeldt de ordinære udgiftsrammer til kommunerne vedrørende bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering for tilsagnsåret 2018.

Den statslige udgiftsramme, svarende til det samlede maksimalt mulige forbrug af ordinær udgiftsramme i 2018, udgør netto 56,0 mio. kr., ubrugte midler fra tidligere år på 15,0 mio. kr.

Fordelingen sker objektivt efter en fordelingsnøgle, som afspejler kommunernes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov.

Lov

LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Gældende fra

01/10/2016

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, der har til formål at give kommunerne mulighed for at sikre gode boligsociale forhold både i og uden for vækstområderne i byerne og på landet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1702 af 19/12/2017

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af bestemmelser om opgørelsen og uddelingen af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse. Derudover fastsættes bestemmelser for indberetning af kommunalbestyrelsernes beslutninger om bygningsfornyelse m.v. og områdefornyelse.