Skæve boliger

Sidst opdateret 07/10/2019
Ordningen med skæve boliger skal gøre det muligt at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.
Boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentligt anderledes adfærd og ofte et misbrug. Der er tale om permanente boliger, der skal udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser.

Ordningen startede i 1999 som en forsøgsordning og blev gjort permanent med virkning fra 1. januar 2009.

Der er i 2004 og 2006 foretaget evalueringer af ordningen, der viser, at beboerne, der i adskillige år ikke har haft tag over hovedet, er tilfredse med at bo i boligerne, og beboernes livskvalitet og livssituation er forbedret.

Fra 2015 til marts 2017, er der foretaget en bredde- og dybdeundersøgelse af kommunernes kendskab, holdninger og praktiske anvendelse af ordningen og afdækker derigennem, hvilke drivkræfter og barrierer der kan være for kommunernes brug af ordningen.

Hent evalueringsrapporter om 'Boliger og hjem for særligt udsatte' samt "Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse" nedenfor. 

Tilskud til skæve boliger

Kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner, privatpersoner, private organisationer, selskaber, fonde og foreninger kan ansøge om tilskud til at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper - skæve boliger. Der kan gives tilskud på op til 500.000 kr. pr. bolig.

Anden relevant information vedr. skæve boliger

Rapport

Boliger og hjem for særligt udsatte (2004)

Evaluering af de 25 første støttede boligafdelinger under ”Forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper”.

Rapport

Boliger og hjem for særligt udsatte (2006)

I 2004 gennemførte Bascon A/S og CASA evalueringen ”Boliger og hjem for særligt udsatte” på grundlag af besøg hos 25 støttede boligafdelinger under forsøgsordningen ”Forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper”

Rapport

Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Afsættet for evalueringen er at undersøge, hvordan ordningen om "skæve boliger" har været anvendt, og hvilke barrierer der kan være for, at kommunerne anvender ordningen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 75 af 28/01/2020

Bekendtgørelse om skæve boliger

Gældende fra

01/02/2020

Bekendtgørelse omhandler muligheden for at søge om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).