Byggeskader ved opførelse eller renovering af almene boliger

Sidst opdateret 07/10/2019
Hvis der i forbindelse med opførelse eller renovering af byggeri opstår forhold, der medfører skader på byggeriet, kan Byggeskadefonden (BSF) yde støtte til udbedring af byggeskader.
Fonden yder støtte til dækning af indtil 95 pct. af udgifterne til udbedring af byggeskader.

Nybyggeri og ombygning

Fonden yder støtte til dækning af byggeskader for nybyggeri og ombygning. Støtten ydes til byggeri, der har modtaget offentlig støtte efter  almenboligloven og friplejeboligloven. Dækningsområdet er beskrevet i almenboliglovens kapitel 11.

Renoveringer

Med lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 123 af 23. februar 2011) blev Byggeskadefondens dækningsområde udvidet, så den - udover nybyggeri - også omfatter renoveringer i alment byggeri m.v.

Den nye ordning er obligatorisk for de renoveringer, der har fået støtte fra Landsbyggefonden, staten og/eller kommunerne. For øvrige renoveringer er det frivilligt at blive omfattet af fonden.

Udover alment byggeri gælder ordningen også for friplejeboliger og for selvejende institutioner, der har fået støtte efter den tidligere boligbyggeri-, ældrebolig- og kollegiestøttelovgivning.

Ordningen omfatter ikke mindre renoveringer.

Bygningsejeren skal indberette det enkelte renoveringsprojekt, der omfattes af Byggeskadefonden. Bidraget til fonden er fastsat til 1 pct. af renoveringsudgiften.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2011.